Prihláška do AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE

  Priezvisko

  Meno

  Dátum narodenia (*ak sa políčko nezobrazuje správne, kliknite na čiaru pod nápisom “dátum narodenia”)

  e-mail

  tel.číslo


  Adresa trvalého bydliska
  Ulica

  Mesto

  PSČ

  Krajina

  Potvrdenie

  1.
  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej prihlášky čestný člen ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu info@aikidovrable.sk . Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

  2.
  Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas/ nesúhlas s elektronickou komunikáciou a so zasielaním informačných e-mailov na mnou uvedenú e-mailovú adresu.

  3.
  Prehlasujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu od Aikido Dojo Tadashi Vráble.

  4.
  Prehlasujem, že do Aikido Dojo Tadashi Vráble sa prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy Aikido Dojo Tadashi Vráble a súhlasím s nimi.

  5.
  Poznám svoj zdravotný stav. O zmenách zdravotného stavu budem okamžite informovať svojho učiteľa.

  6.
  Prehlasujem, že poznám pravidlá dojo. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi učiteľa, budem dodržiavať eti- ku v dojo i mimo neho a získané znalosti a zručnosti z bojových umení nezneužijem.

  7.
  Školné v Aikido Dojo Tadashi Vráble budem hradiť formou ročného členského poplatku. Členské poplatky sa platia vždy mesiac dopredu, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Členské poplatky je možné platiť mesačne, štvrťročne alebo ročne (10 mesiacov). Prvé 2 tréningy sú zadarmo na skúšku. Ďalšieho cvičenia je možné zúčastniť sa
  len v prípade uhradeného členského poplatku.

  8.
  Súhlasím s uhradením členského poplatku aj v prípade dlhodobejšej neprítomnosti. Ak člen nastúpi do Aikido Dojo Tadashi Vráble v polovici mesiaca, je povinný uhradiť plnú výšku členského poplatku za príslušný mesiac. To sa týka aj už registrovaných členov, ktorí sa nezúčastnia mesačného cvičenia v plnej dĺžke trvania.

  9.
  Člen má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa veku a technickej vyspelosti, podľa rozvrhu Aikido Dojo Tadashi Vráble. Aikido Dojo Tadashi Vráble si vyhradzuje právo na zmeny v rozvrhu.

  10.
  Za tréningy, ktoré odpadnú z dôvodu štátnych a cirkevných sviatkov, školských prázdnin alebo z dôvodu konania sa zimnej a letnej školy aikido, prípadne iných objektívnych príčin Aikido Dojo Tadashi Vráble neposkytuje náhradu.

  11.
  Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej SAA) je podmienkou na cvičenie v Aikido Dojo Tadashi Vráble. Člen je povinný uhradiť členský poplatok SAA najneskôr tri mesiace od získania členstva v Aikido Dojo Tadashi Vráble. Toto členstvo oprávňuje zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN ktoré sú medzinárodne uznané a tiež zúčastňovať sa vybraných národných a medzinárodných seminárov organizovaných SAA bezplatne. https://aikikai.sk/ registracia-do-saa/

  12.
  Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE/ SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a so zverejnením záznamov na webovej stránke Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.aikidovrable.sk (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.facebook.com/AikidoDojoTadashiVrable/ ďalej na YouTube kanáli Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTadashiVrable/ ďalej na Instagram účte Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.instagram.com/aikido.vrable/ ďalej na plagátoch Aikido Dojo Tadashi Vráble a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti Aikido Dojoj Tadashi Vráble a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE / alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO TADASHI VRÁBLE a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu info@aikidovrable.sk . Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

  13.
  Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov. V prípade členov do 18 rokov, preberá zodpovednosť zákonný zástupca, ktorý primerane veku poučí svoje dieťa o stanovách Aikido Dojo Tadashi Vráble, pravidlách Aikido Dojo Tadashi Vráble a správaní sa v dojo. Zákonný zástupca neplnoletého člena plne preberá práva a povinnosti po odoslaní formulára.

  Zákonný(-á) zástupca(-kyňa)

  Vyplňte údaje zákonného(-nej) zástupcu(-kyne) v prípade, že prihlasujete dieťa mladšie ako 18 rokov
  Priezvisko

  Meno

  Dátum narodenia (*ak sa políčko nezobrazuje správne, kliknite na čiaru pod nápisom “dátum narodenia”)

  Poznámka

  Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Vítame Vás medzi členmi Aikido Dojo Tadashi Vráble!

  Upozornenie: odporúčame všetkým členom (i rodičom detí), aby individuálne uzavreli ročnú úrazovo-športovú poistku, nakoľko hromadné úrazovo-športové poistenie nie je možné.